tsrm.085.150.005-flanecz-pod-trubu-114-dorabotka-2